UA EN

Korniienko P. S.

The scientific-practical Law Journal
Almanac of Law Volume 13 (2022), 80-85 p.

DOI: 10.33663/2524-017X-2022-13-12

Korniienko P. S. Judicial protection in the system of ensuring human and civil rights and freedoms in Ukraine

The article is devoted to judicial forms of protection of the rights and freedoms of man and citizen as an important part of human rights in Ukraine. The provisions of the current procedural legislation, comparing approaches to securing the possibility of recourse to court to protect the rights and freedoms are analyzed in the article. Theoretical views on judicial protection of human rights as part of the mechanism in Ukraine are also studied. Particular attention is drawn to the constitutional reform of justice in Ukraine, especially its impact on the implementation and the possibility of judicial protection of rights and freedoms of man and citizen. The important theoretical and practical issues of the right to judicial protection of human rights mechanisms in Ukraine are described.

Key words: dvocacy, rights and freedoms of man and citizen, legal protection, judicial authorities, the constitutional reform of justice.

References

1. Korniienko P. S. Konstytutsiini osnovy pravozakhysnoi diialnosti v Ukraini: Monohrafiia. Kyiv: Lira-K, 2018. 348 s.

2. Skrypiuk V. O. Prava liudyny i hromadianyna: konstytuiuvannia ta praktyka yikh realizatsii. Pravova derzhava.2019. Vyp. 30. S. 562567.

3. Fedorenko V. L. Konstytutsiini prava i svobody liudyny ta yikh harantuvannia y zakhyst v Ukraini: Monohrafiia. Kyiv: Lira, 2020. 138 s.

4. Parkhomenko N. M. Harantii realizatsii prav i svobod liudyny i hromadianyna: problemy sutnosti ta zmistu.Pravova derzhava: Shchorichnyk naukovykh prats. 2010. Vyp. 21. S. 130137.

5. Omelianchenko H. Pytannia zakhystu konstytutsiinykh prav liudyny u kryminalnomu sudochynstvi Ukrainy.Pravo Ukrainy. 1997. 3.

6. Tsyvilnyi protsesualnyi kodeks vid 18 bereznia 2004 roku 1618-IV (iz zminamy ta dopovnenniamy).Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 2004. 40-41, 42. St. 492.

7. Kryminalnyi protsesualnyi kodeks vid 13 kvitnia 2012 roku 4651-VI (iz zminamy ta dopovnenniamy).Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 2013. 9-10, 11-12, 13. St. 88.

8. Shevchuk P. I. Istorychni aspekty rozvytku pryntsypu zmahalnosti v sudovomu protsesi. Visnyk Verkhovnoho Sudu Ukrainy. 2000. 1 (17).

9. Taranenko S. Mekhanizm zakhystu hromadianamy prav i svobod pid chas zdiisnennia provadzhennia u spravakh pro administratyvni pravoporushennia. Pravo Ukrainy. 1998. 11.

10. Shyshkin V. Zmahalnist pryntsyp sudochynstva v demokratychnomu suspilstvi. Pravo Ukrainy. 1999. 12.

11. Kravchenko V. V. Konstytutsiine pravo Ukrainy. Kyiv: Atika, 2000.

12. Sosnina O. V. Do pytannia shchodo yurydychnoi zakhyshchenosti prav liudyny. Problemy derzhavotvorennia i zakhystu prav liudyny v Ukraini: Materialy III rehionalnoi naukovoi konferentsii. Lviv: Lvisk. derzh. un-t, 1997.

13. Rezoliutsyia 78(8) Pro yurydycheskuiu pomoshch y konsultatsyy pryniataia Komytetom mynystrov Soveta Evrop 2.03.1978. Rossyiskaia yustytsyia. 1997. 6.

14. Rekomendatsyia R(87)18 pryniataia Komytetom mynystrov Soveta Evrop 17.09.1987. Rossyiskaia yustytsyia. 1997. 8.

15. Pro sudoustrii i status suddiv: Zakon Ukrainy vid 02.06.2016 1402-VIII. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/ laws/show/1402-19

16. Korniienko P. S. Sudovyi zakhyst yak priorytetna forma pravozakhysnoi diialnosti v Ukraini. Sudova apeliatsiia. 2017. 1(46). S. 1321.

<< Back

  G Analytics