UA EN

Dopiriak B. P.

The scientific-practical Law Journal
Almanac of Law Volume 14 (2023), 446- 452 p.

DOI: 10.33663/2524-017X-2023-14-446-452

Dopiriak B. P. Collaboration activities in the form of providing assistance to illegal armed or paramilitary groups created in the temporarily occupied territory and/or armed or paramilitary groups of the aggressor state.

The article highlights the issue of providing assistance to illegal armed or paramilitary groups created in the temporarily occupied territory and/or armed or paramilitary groups of the aggressor State as a form of collaboration. 

Providing assistance to illegal armed or paramilitary groups created in the temporarily occupied territory and/or armed or paramilitary groups of the aggressor state is an independent form of collaboration and includes the transfer of material resources to them (Article 111-1(4) of the Criminal Code of Ukraine) and assistance in conducting hostilities against the Armed Forces of Ukraine and other military formations, formed in accordance with the laws of Ukraine, volunteer formations that were formed or self-organized to protect the independence, sovereignty and territorial integrity of Ukraine (Article 111-1(7) of the Criminal Code of Ukraine). 

Providing assistance as a form of collaboration is understood as the commission of active actions by a citizen of Ukraine who assists armed or paramilitary formations established in the temporarily occupied territory and/or armed or paramilitary formations of the aggressor state by providing information about Ukrainian citizens for the purpose of using it in an unlawful manner, as well as providing advice, instructions, means or tools or removing obstacles, including in terms of conducting hostilities against the Armed Forces of Ukraine and other military formations established by the It is proposed to include in part 4 of Article 111-1 of the Criminal Code of Ukraine such an act as the transfer of information about Ukrainian citizens for the purpose of its illegal use.

Due to the gaps in the wording of the provision of assistance as a form of collaboration, it is proposed to supplement part 4 of Article 111-1 of the Criminal Code with an indication of assistance to illegally established authorities in the temporarily occupied territory and authorities of the aggressor state, and part 7 of this article to the armed formations of the aggressor state. 

It is proposed to eliminate the latency in part 4 of Article 111-1 of the Criminal Code of Ukraine in terms of defining the range of subjects of collaboration by stating that such a subject can only be a citizen of Ukraine. Also, taking into account the coincidence of most of the signs of aiding the aggressor state (Article 111-2 of the Criminal Code of Ukraine), it is proposed to provide in the disposition of part 4 of Article 111-1 of the Criminal Code of Ukraine the phrase in the absence of signs of aiding the aggressor state (Article 111-2 of this Code), which is classic for other articles of the Special Part of the Criminal Code of Ukraine. 

Key words: collaborationism, collaboration activities, assistance, illegal armed groups, illegal paramilitary groups, aggressor state, armed groups of the aggressor state, temporarily occupied territories, authorities of the aggressor state, citizen of Ukraine, criminal liability, criminal offense, treason, aiding and abetting the aggressor state.

References

1. Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy (z dod. i dopov.) / uklad. i holov. red. V.T. Busel. Kyiv; Irpin: Perun, 2005. 1728 s.

2. Zahynei Z. A. Nadannia dopomohy v provedenni pidryvnoi diialnosti proty Ukrainy yak sposib vchynennia derzhavnoi zrady. Nauk. chasopys Nats. akademii prokuratury Ukrainy. 2016. 3. S. 86101. URL: https:// cutt.ly/Bwqdu7ts (data zvern. 23.05.2023).

3. Pro zaboronu propahandy rosiiskoho natsystskoho totalitarnoho rezhymu, zbroinoi ahresii Rosiiskoi Federatsii yak derzhavy terorysta proty Ukrainy, symvoliky voiennoho vtorhnennia rosiiskoho natsystskoho totalitarnoho rezhymu v Ukrainu: Zakon Ukrainy vid 22.05.2022 2265-IX. URL: https://cutt.ly/mwqdigy0 (data zvern. 23.05.2023).

4. Kolomiiets Yu. Yu. Derzhavna zrada, vchynena v umovakh voiennoho stanu. Yevropeiskyi vybir Ukrainy, rozvytok nauky ta natsionalna bezpeka v realiiakh masshtabnoi viiskovoi ahresii ta hlobalnykh vyklykiv ղ stolittia (do 25-richchia Natsionalnoho universytetu Odeska yurydychna akademiia ta 175-richchia Odeskoi shkoly prava): u 2 t.: mat-ly Mizhnar.nauk.-prakt. konf. (m. Odesa, 17 chervnia 2022 roku). Odesa: Vydavnychyi dim Helvetyka, 2022. T. 2. S. 265268.

5. Pysmenskyi Ye. O. Kryminalno-pravova polityka Ukrainy iz zabezpechennia okhorony natsionalnoi bezpeky v umovakh hibrydnoi viiny. Pravova reforma u sferi kryminalnoi yustytsii: kliuchovi parametry ta prohnoz podalshoho rozvytku: zbirka tez II Lvivskoho forumu kryminalnoi yustytsii (m. Lviv, 2324 veresnia 2016 roku). Kyiv: VAITE, 2016. S. 159165.

6. Khavroniuk M. I. Pomylky u zakonakh voiennoho chasu: shchodo zmin Kryminalnoho kodeksu Ukrainy. URL: https://cutt.ly/2wqdi4na (data zvern. 23.05.2023).

7. Movchan R. O. Voienni novely Kryminalnoho kodeksu Ukrainy: pravotvorchi ta pravozastosovni problemy: monohraf. Kyiv: Norma prava, 2022. 244 s.

8. Muzyka A. A. Kryminalna vidpovidalnist za kolaboratsiinu diialnist: aktualni problemy. Vyvchennia kryminohennoi sytuatsii v Ukraini ta prohnozuvannia yii podalshoi dynamiky (vplyv voiennykh faktoriv): mat-ly nauk.-prakt. kruhloho stolu (m. Kyiv, 07 veresnia 2022 roku). Kyiv: DNDI MVS Ukrainy; Kharkiv: Machulin, 2022. S. 189194.

9. Darcy S. Coming to Terms with Wartime Collaboration: Post-Conflict Processes & Legal Challenges. Brooklyn Journal of International Law. 2020. 45 (1). . 75137.

10. Kocher M., Lawrence A. and Monteiro N. Nationalism, Collaboration, and Resistance: France under Nazi Occupation. International Security. 2018. 43 (2). . 117150.

11. Kubalskyi V. N. Problemy kryminalno-pravovoi protydii kolaboratsiinii diialnosti. Pravova derzhava. 2019. Vyp. 30. S. 353360. URL: https://cutt.ly/jwqdo7kS (data zvern. 23.05.2023).

12. Zahynei Z. A. Kryminalno-pravova hermenevtyka: monohraf. Kyiv: Vydavnychyi dim ArtEk, 2015. 380 s.

13. Vyrok Novomoskovsjkogho misjkrajonnogho sudu Dnipropetrovsjkoji oblasti vid 01.02.2023 u spravi 183/5776/22. URL: https://cutt.ly/Uwquirlv (data zvernennja: 21.05.2023).

<< Back

  G Analytics