UA EN

Korniienko P. S.

The scientific-practical Law Journal
Almanac of Law Volume 14 (2023), 183-187 p.

DOI: 10.33663/2524-017X-2023-14-183-187

Korniienko P. S. Human social rights in Ukraine: international standards, current state and prospects for development

The article is devoted to the current state of social protection of citizens of Ukraine. The issue of social human rights and standards of regulation, provision and protection of social human rights in Ukraine. The study of existing international standards for the regulation, provision and protection of social human rights, which in connection with the development of society are gaining more and more importance, as they are designed to guarantee people a decent standard of living. The development of human social rights is analyzed, as well as the analysis of international mechanisms and standards for their observance and protection. It is justified that the state should have a wide range of measures aimed at ensuring maximum coverage by the social protection system. The main focus is on the existing gaps in the field of social security, which may hinder the economic recovery of the country. It is proposed to pay more detailed attention in further research to the comprehensive development of mechanisms for ensuring and protecting social human rights and their improvement in connection with the constant challenges of modernity.

Key words: social protection, international standards of social rights, human rights activities, human and citizen rights and freedoms, constitutional reform.

References

1. Dluhopolska T. Sotsialni prava v konteksti zabezpechennia sotsialnoi zakhyshchenosti hromadian. Aktualni problemy pravoznavstva. 2017. Vypusk 2 (10). C. 6368.

2. Morska N., Davydova N. Filosofiia ta maibutnie prav liudyny: osoblyvosti vzaiemozviazku novitnoi nauky i tekhniky. Ekonomika ta pravo maibutnoho. 2021. 1(3). S. 1625.

3. Khant P., Meison P. Sotsialni prava tse prava liudyny. Ale systema Velykobrytanikh sfalsyfikovana. Tsentr sotsialnoi reformy. 2017. S. 1115. URL: https://citizen-network.org/uploads/attachment/584/social-rightsare-human-rights.pdf

4. Kuli-Ivanchenko K. Mizhnarodni sotsialni standarty prav liudyny. Yurydychnyi naukovyi elektronnyi zhurnal. 2021. 1. S. 5558.

5. Krasnozhon N. Stanovlennia dohovirno-pravovykh vidnosyn mizh Ukrainoiu ta Latviiskoiu Respublikoiu v konteksti suspilno-politychnoho zhyttia (19922019 rr.). Sotsium. Dokument. Komunikatsiia. 2022. 1 (13). S. 106126.

6. Iushko A., Shvets N. Mizhnarodni sotsialni standarty: Pidruchnyk. Elektronne vydannia / Za zahalnoiu redaktsiieiu V. V. Zhernakova. Natsionalnyi universytet Iurydychna akademiia Ukrainy imeni Yaroslava Mudroho. 2013. S. 5698.

7. Kaplina O. V. Viiskovopolonenyi: osoblyvyi status u kryminalnomu sudochynstvi Ukrainy ta pravo na obmin. Dostup do pravosuddia u Skhidnii Yevropi. 2022. 4-2 (17). S. 824.

8. Konstytutsiia Ukraiy. Vidomosti Verkhovoi Rady Ukrainy. 1996. 30. S. 141.

9. Verba I. Mizhnarodni standarty prava na dostup do pravosuddia: teoretyko-pravovi osnovy. Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Seriia: Pravoznavstvo. 2015. Tom 17(1). S. 3942.

<< Back

  G Analytics