UA EN

Krusian A. R.

The scientific-practical Law Journal
Almanac of Law Volume 14 (2023), 127-133 p.

DOI: 10.33663/2524-017X-2023-14-127-133

Krusian A. R. Trends in Modern Ukrainian Constitutionalism in the Context of Globalisation 

Constitutionalism is the most progressive political and legal system, which is substantively and functionally adapted to the effective development of Ukraine as a democratic, rule-of-law State and a full-fledged member of the European community, and therefore it is theoretically justified and practically necessary to identify the main trends in the development of Ukrainian constitutionalism in the context of globalisation challenges of the modern world.

The most important areas of Ukrainian constitutionalism that correspond to the political, economic and social aspects of globalisation are: political science, internationalisation, economisation, socialisation, humanisation, environmentalisation, informatisation and digitalisation.

The politicalisation of constitutionalism is expressed in the influence of political ways and means on constitutional and legal relations, in particular, in the area of organisation and functioning of the state authorities and civil society. This tendency is associated with the internationalisation of the system of constitutionalism, which is expressed primarily in the convergence of national constitutional law with public international law.

The trend towards the economisation of constitutionalism means the process of formation and functioning of a constitutional, socially oriented economic organisation of modern society and the State with a view to ensuring economic freedom of a person. Economic freedom can only be ensured by a system of economic relations based on the principle of economic diversity, including recognition of the diversity of ownership forms, freedom of entrepreneurship and an effective economic system of the state.

Socialisation, as a trend of constitutionalism, is manifested in the socialisation of the constitution and constitutional law in general. This is reflected in the formation and development of a social state whose policy has a priority social orientation, which is expressed in the states service to civil society - an association of free and equal people and their associations, in the states provision of human rights and freedoms.

The trend towards humanisation of constitutionalism characterises the development of its system from the perspective of the human dimension. This trend is of particular relevance in the current conditions of war, when a person needs special protection from the state.

The globalisation of environmental issues determines the trend towards the greening of constitutionalism. In Ukraine, this trend is manifested, first of all, in the creation of a system of environmental legislation aimed at regulating relations in the field of interaction between society and nature.

The trend towards informatisation of constitutionalism is manifested in the processes of creating an informationbased national society and an effective legal framework for Ukraines transformation into a digital state. Hence, the digitalisation of the State and society determines its digitalisation as an independent trend of constitutionalism.

The above list of constitutionalism trends does not claim to be complete and comprehensive. The main directions of its development may change or be supplemented with new ones, since constitutionalism is a modern political and legal system which is always on time.

Key words: constitutionalism, globalisation, trends in the development of constitutionalism, political science, internationalisation, economisation, socialisation, humanisation, environmentalisation, informatisation, digitalisation.

References

1. Savchyn M. V. Suchasni tendentsii konstytutsionalizmu u konteksti hlobalizatsii ta pravovoho pliuralizmu: monohrafiia. Kyiv: Vydavnychyi dim Helvetyka, 2020. 648 s.

2. Boryslavska O. M. Yevropeiska model konstytutsionalizmu: systemno-aksiolohichnyi analiz: monohrafiia. Kharkiv: Pravo, 2018. 384 s.

3. Shamrai V. Transnatsionalnyi (hlobalnyi) konstytutsionalizm yak obiektyvne yavyshche suchasnoi pravovoi diisnosti. Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo i pravo. 2018. 7. S. 150153.

4. Kostytskyi M. V., Beschastnyi V. M., Kushakova-Kostytska N. V. Tsyfrovyi konstytutsionalizm: nova paradyhma ta perspektyvy rozvytku v Ukraini. Filosofski ta metodolohichni problemy prava. 2022. 2 (24). S. 926.

5. Olkina O. V. Ekonomichnyi konstytutsionalizm: strukturna kharakterystyka. Nauka ta suspilne zhyttia Ukrainy v epokhu hlobalnykh vyklykiv liudstva u tsyfrovu eru (z nahody 30-richchia proholoshennia nezalezhnosti Ukrainy ta 25-richchia pryiniattia Konstytutsii Ukrainy): u 2 t.: materialy Mizhnar. nauk.-prakt.konf. Odesa: Vydavnychyi dim Helvetyka, 2021. T. 1. S. 268270.

6. Savchyn M. V. Ekonomichnyi konstytutsionalizm i Konstytutsiinyi Sud Ukrainy. Yurydychna nauka. 2012.  4. S. 3243.

7. Reshetniak N. B., Kuzmenko O. V. Ekonomichnyi konstytutsionalizm yak mizhdystsyplinarne vchennia. Internet-konferentsii KhNUMH im. O. M. Beketova. 2023. URL: file:///C:/Users/user/Downloads/1.4

8. Potapchuk H. Ekolohichnyi konstytutsionalizm: do pytannia pro metodolohiiu piznannia (rozuminnia, vyznachennia ta doslidzhennia). Publichne pravo. 2022. 4 (48). S. 3853.

9. Krusian A. R. Suchasnyi ukrainskyi konstytutsionalizm: monohrafiia. Kyiv: Yurinkom Inter, 2010. 560 s.

10. Savchyn M. V. Konstytutsiinyi lad Ukrainy ta ekonomichnyi konstytutsionalizm. Chasopys Kyivskoho universytetu prava. 2010. 4. S. 96100.

11. Novoskoltseva L. Ukraina v suchasnykh hlobalizatsiinykh protsesakh: vyklyky natsionalnii derzhavi. Istorykopolitychni problemy suchasnoho svitu. 2020. 42. S. 7076. URL: https://doi.org/10.31861/mhpi2020.42

12. Krusian A. R. Suchasnyi ukrainskyi konstytutsionalizm v umovakh voiennoho stanu. Ekspert: paradyhmy yurydychnykh nauk i derzhavnoho upravlinnia: elektronne naukove vydannia: zbirnyk. 2022. 3 (21). Kyiv: Vyd. Lira-K, 2022. S. 1222.

<< Back

  G Analytics