UA EN

Kryvytskyi Y. V.

The scientific-practical Law Journal
Almanac of Law Volume 14 (2023), 248-253 p.

DOI: 10.33663/2524-017X-2023-14-248-253

Kryvytskyi Y. V. Legal transformation as a component of modern legal development.

The article summarizes, expands and substantiates scientific knowledge about legal transformation as a component of modern legal development. The problems of transformations are understood by scientists of various directions and branches of social knowledge, primarily philosophers, political scientists, sociologists, economists and lawyers, since historical progress is directly determined by the ideas of democracy, freedom, free market, law and statehood. The points of view available in the specialized literature regarding the understanding of social transformation, its types, forms, trends and factors are analyzed. Social transformation covers the entire sphere of relations and interests (needs) in society, is the basis of the material and ideological structure on which both theory and practice of human life are based. Social transformation means the process of transformations in society, in particular in the cultural, political, economic and legal spheres. Qualitative and quantitative indicators of these transformations depend on many reasons and factors internal and external, purposeful and spontaneous, objective and subjective, etc. Based on the study and systematization of transformational issues in legal science, the essence of legal transformation is revealed, under which it is proposed to understand qualitative and quantitative, substantive and formal, progressive and regressive, rational and irrational, regular, random and tendentious transformations of legal matter, legal life,legal reality, legal phenomena and processes under the action, influence, in the context, in the conditions of internal and external, purposeful and spontaneous, objective and subjective causes and factors (globalization, European integration, digitalization, sustainable development, etc.). The prerequisites for determining the common, distinctive and special features of legal transformation and legal reform within the framework of the development of the theory of the latter are outlined. Legal transformation is a component (component) of legal development along with such legal changes as formation, functioning, destruction, and is also carried out in the form of legal evolution, legal revolution, and legal reform. Turning to transformational (transformative) processes in legal reality is intended to continue the scientific search for an optimal, effective model of legal development, initiated by domestic scientists, in fundamentally new realities in the conditions of war and post-war state reconstruction.

Key words: development, social development, legal development, changes, social changes, legal changes, transformation, social transformation, legal transformation, transformation of legislation, transformation of the legal system, reform, social reform, legal reform, theory of legal reform.

References

1. Suspilna transformatsiia: kontseptualizatsiia, tendentsii, ukrainskyi dosvid: monohrafiia / V. Burlachuk ta in. /Za red. V. Tanchera, V. Stepanenka. Kyiv: In-t sotsiolohii NAN Ukrainy, 2004. 244 s.

2. Kharari Yu. N. Liudyna rozumna. Istoriia liudstva vid mynuloho do maibutnoho. 2-he vyd. vyprav. Kharkiv, 2018. 543 s.

3. Bidziura I. P. Filosofiia systemnykh reform v Ukraini na rubezhi stolit: monohrafiia. Kyiv: Navchalna knyha, 2004. 189 s.

4. Tsvietkov V. V., Kresina I. O., Kovalenko A. A. Suspilna transformatsiia i derzhavne upravlinnia v Ukraini: polityko-pravovi determinanty: monohrafiia. Kyiv: In Yure, 2003. 496 s.

5. Danylov O. Transformatsiia. Sotsiolohichna entsyklopediia / Uklad. V. H. Horodianenko / Redkol.: V. I. Astakhova ta in. Kyiv: Akademvydav, 2008. S. 405406.

6. Ierokhin S. A. Teoriia strukturnoho reformuvannia natsionalnoi ekonomiky: avtoref. dys. ... d-ra ekon. nauk: 08.01.01. Kyiv, 2005. 40 s.

7. Zelenko H. Transformatsiia politychna. Politychna entsyklopediia / Redkol.: Yu. Levenets (hol.), Yu. Shapoval (zast. hol.) ta in. Kyiv: Parlamentske vydavnytstvo, 2012. S. 720721.

8. Mykhalchenko M. I. Transformatsiia politychna. Politolohichnyi entsyklopedychnyi slovnyk / Uporiad. V. P. Horbatenko / Za red. Yu. S. Shemshuchenka, V. D. Babkina, V. P. Horbatenka. 2-e vyd., dop. i pererob. Kyiv: Heneza, 2004. S. 667.

9. Selivanov V. M. Pravo i vlada suverennoi Ukrainy: metodolohichni aspekty: monohrafiia. Kyiv: In Yure, 2002. 724 s.

10. Oborotov Yu. M. Tradytsii ta novatsii v pravovomu rozvytku: zahalnoteoretychni aspekty: dys. d-ra yuryd. nauk: 12.00.01. Odesa, 2003. 379 s.

11. Kukuruz O. V. Vzaiemodiia polityky i prava u protsesi suspilnoi transformatsii v Ukraini ta Respublitsi Polshcha: monohrafiia. Kyiv: FOP-Podolin I. V., 2020. 368 s.

12. Balaklytskyi I. I. Demokratychna transformatsiia prava: teoretychni zasady: avtoref. dys. kand. yuryd. nauk: 12.00.01. Kyiv, 2012. 16 s.

13. Matskevych M. M., Svyrydiuk N. P. Transformatsiia yak oznaka rozvytku ukrainskoho prava: formy proiavu ta metody doslidzhennia. Biuleten Ministerstva yustytsii Ukrainy. 2012. 6. S. 108115. URL: http://nbuv.gov. ua/UJRN/bmju_2012_6_17

14. Udovyka L. H. Teoretyko-pravovi zasady transformatsii pravovoi systemy Ukrainy v umovakh hlobalizatsii: avtoref. dys. ... d-ra yuryd. nauk: 12.00.01. Kyiv, 2014. 42 s.

15. Khomiuk N. S. Suchasna systema dzherel prava Ukrainy: zahalnoteoretychni aspekty: dys. kand. yuryd. nauk: 12.00.01. Lviv, 2015. 217 s.

16. Kryvytskyi Yu. V. Rol pravovoi reformy v zabezpechenni pravovoho rozvytku u voiennyi i pisliavoiennyi periody. Almanakh prava. 2022. Vyp. 13. S. 241246. doi: 10.33663/2524-017X-2022-13-39

<< Back

  G Analytics