UA EN

Lupak Zh. P.

The scientific-practical Law Journal
Almanac of Law Volume 14 (2023), 465- 473 p.

DOI: 10.33663/2524-017X-2023-14-465-473

Lupak Zh. P. European standards in the field of higher education and their implementation in Ukraine: challenges and opportunities.

The article analyzes the process of adaptation of European standards of higher education in Ukraine and considers the challenges and opportunities associated with their implementation. European and national standards of higher education are compared, the role and requirements for educational institutions and scientific and pedagogical workers are determined, the importance of improving the quality of education is considered. 

The author of the article established that the implementation of European standards of higher education in Ukraine is an urgent task that creates opportunities for improving the quality of education and increasing the competitiveness of Ukrainian graduates on the international labor market. In addition, the implementation of European standards of higher education will contribute to the integration of Ukraine into the European educational space, which will lead to the development of scientific relationship and cooperation between the universities of Ukraine and the countries of the European Union. The article also analyzes issues related to the introduction of European standards in the field of higher education in Ukraine, which were partially studied by Ukrainian and foreign scientists. Thus, there are the opinions of a group of scientists who actively support the process of integration of the higher education system of Ukraine into the European space. Another group of scientists expresses some concern about the implementation of European standards and notes their negative impact on higher education in Ukraine. Therefore, this topic requires further research. 

The author of the article cited the reasons that prevent the full implementation of European standards in higher education in Ukraine, including the Russian invasion of Ukraine, insufficient financial support of higher educational institutions, lack of sustainable motivation among scientific and pedagogical workers, bureaucratic obstacles and ineffectiveness of mechanisms for monitoring and evaluating the quality of education. For the successful integration of Ukrainian education into the European area of higher education, the author of the article proposed ways to solve these problems, which include, among other things, developing effective mechanisms for monitoring and evaluating the quality of education. 

The conclusion of the article states that the introduction of European standards of higher education in Ukraine is an important step in the direction of reforming the system of higher education and bringing it in line with the requirements of the modern world. 

Key words: European standards, higher education, culture of education quality, student-centered learning, tutor, autonomy of universities, challenges, opportunities, competitiveness.

References

1. Shmit Nikolia zi Zvitu pro porivniannia Yevropeiskoi ramky kvalifikatsii i ukrainskoi natsionalnoi ramky kvalifikatsii. URL: https://europa.eu/europass/system/files/2023-02/Comparison%20report%20final%20 rev%2023-02-2023%20UA.pdf (data zvernennia: 30.04.2023)

2. Pro Tsili staloho rozvytku Ukrainy na period do 2030 roku: Ukaz Prezydenta 722/2019 vid 30.09.2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/722/2019#Text (data zvernennia: 30.04.2023)

3. The Bologna Declaration of 19 June 1999 roku. Joint declaration of the European Ministers of Education. URL: https://ehea.info/Upload/document/ministerial_declarations/1999_Bologna_Declaration_English_553028.pdf (data zvernennia: 30.04.2023)

4. Statement by members and consultative members of the Bologna follow up group on consequences of the russian invasion of Ukraine. URL: http://surl.li/jotjf (data zvernennia: 30.04.2023)

5. Uhoda pro asotsiatsiiu mizh Ukrainoiu, z odniiei storony, ta Yevropeiskym Soiuzom, Yevropeiskym spivtovarystvom z atomnoi enerhii i yikhnimy derzhavamy-chlenamy, z inshoi storony, dokument 984_011 vid 21.03.2014. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#Text (data zvernennia: 30.04.2023)

6. Pro vyshchu osvity: Zakon Ukrainy 1556-VII vid 01.07.2014 r. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 2014. 3738. St. 2004. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text (data zvernennia: 30.04.2023)

7. Lokshyna O. Zabezpechennia yakosti vyshchoi osvity v umovakh yevropeizatsii Ukrainy. Neperervna profesiina osvita: teoriia i praktyka. Seriia: pedahohichni nauky. Vypusk 3-4 (56-57). 2018. 6 s. URL: https://lib.iitta.gov.ua/713772/1/ilovepdf_com-127-132.pdf (data zvernennia: 30.04.2023)

8. Standarty i rekomendatsii shchodo zabezpechennia yakosti v Yevropeiskomu prostori vyshchoi osvity. URL: http://surl.li/jothy (data zvernennia: 30.04.2023)

9. Rekomendatsiia Komitetu Ministriv Rady Yevropy shchodo derzhavnoi vidpovidalnosti za vyshchu osvitu ta naukovo-doslidnu diialnist. 2007. URL: https://www.coe.int/en/web/higher-education-and-research/lisbonrecognition-convention (data zvernennia: 30.04.2023)

10. Pro standartyzatsiiu: Zakon Ukrainy 1315-VII vid 05.06.2014 roku. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 2014. 31. St. 1058. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1315-18#Text (data zvernennia: 30.04.2023)

11. Petrenko N. O. Tiutor u suchasnomu zakladi vyshchoi osvity. Tsinnisno-oriientovanyi pidkhid v osviti i vyklyky yevrointehratsii: Materialy Mizhnarodnoi naukovo-metodychnoi konferentsii (Sumy, 2930 travnia 2020 roku). 273 s. URL: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/project-result-content/afe6061e-ae5b46bb-bdb7-7b5b0c89e3dd/konferentsiya_values_2020.pdf (data zvernennia: 30.04.2023)

12. Ianchuk N. D. Akademichna mobilnist v prostori vyshchoi osvity: problemy, perspektyvy ta realii. Suchasni tendentsii rozvytku nauky ta osvity v umovakh yevrointehratsii: Mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiia: tezy ta statti (Vinnytsia, 2930 bereznia 2022 r.) / red. kol.: Drabovskyi A.H., Dybchuk L.V. ta in. Vinnytsia: Vinnytskyi kooperatyvnyi instytut, 2022. 290 s.

13. Osadchyi M. M. Pro perekhid do yevropeiskykh standartiv osvity. Visnyk Zhytomyrskoho derzhavnoho universytetu imeni Ivana Franka. 29. 2006. S. 5254.

14. Challenges of legal science and education: an experience of EU countries and introduction in Ukraine: Collective monograph. Frankfurt (Oder): Izdevniecība Baltija Publishing, 2020. 468 p.

15. Hromovenko K. V. Mizhnarodno-pravovi standarty u sferi vyshchoi osvity: dys. ... d-ra yuryd. nauk: 12.00.11; Nats. un-t Odes. yuryd. akad.. Odesa, 2020. 424 s. URL: http://surl.li/jothy (data zvernennia: 18.04.2023)

16. Modeliuvannia profesiinoi pidhotovky fakhivtsiv v umovakh yevrointehratsiinykh protsesiv: Monohrafiia za red. S. S. Vitvytskoi. Zhytomyr: Vyd. O. O. Yevenok, 2019. 304 s.

17. Reitmaier M. I. Intehratsiia Ukrainy v Yevropeiskyi prostir vyshchoi osvity. Osnovni perevahy i nedoliky. Chastyna druha: nedoliky. Halytskyi likarskyi visnyk. 2012. T. 19. 4. S. 115118. URL: http://www. irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S 21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_ S21STR=glv_2012_19_4_47 (data zvernennia: 30.04.2023)

18. Kipa O., Vashchuk O. Vprovadzhennia pryntsypiv Bolonskoho protsesu v systemu osvity Ukrainy: perevahy i nedoliky. Naukovyi visnyk. Vyp. 10.Uzhhorod, 2010. S. 2737.

19. Stratehiia rozvytku vyshchoi osvity v Ukraini na 2022-2032 roky, skhvalena rozporiadzhenniam KMU Pro skhvalennia Stratehii rozvytku vyshchoi osvity v Ukraini na 2022-2032 roky 286-r vid 23 liutoho 2022 r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/286-2022-%D1%80#n12 (data zvernennia: 30.04.2023)

20. QS World University Rankings 2023: Top global universities. URL: https://www.topuniversities.com/ university-rankings/world-university-rankings/2023 (data zvernennia: 30.04.2023)

<< Back

  G Analytics