UA EN

Niesiołowski J.

The scientific-practical Law Journal
Almanac of Law Volume 14 (2023), 34-40 p

DOI: 10.33663/2524-017X-2023-14-34-40

Niesiołowski J. Accession of Ukraine to the European Union - opportunities and threats on the example of Poland

The article describes the stages of Polands accession to the European Union and shows the specificity of the negotiation processes. While examining the political and so-cio-economic situation of Poland as well as the needs and conditions of European com-munities that contributed to Polands membership in the European Union, the author constantly makes comparisons with Ukraine. In particular, it was emphasized that the European communities, when making decisions regarding Poland, took into account its role as a leader in the fight against the communist system, and in relation to Ukraine - the heroic struggle of the Ukrainian nation against the Russian aggressor. The author indicates the opportunities and threats related to Ukraines accession to the European Union in the context of Polish experiences.

Key words: European integration, acquis communautaire, state sovereignty, EU freedoms, economic emigration, national identity, national security, development of science.

References

1.Zbigniew M. Doliwa Klepacki, Integracja Europejska po zakończeniu negocjacji Polski z UE, Białystok 2003 r., str. 265267.

2. J. Niesiołowski, Wielka Encyklopedia Prawa, T. 7, Teoria i Filozofia Prawa, hasło Państwo Prawa, str. 297 301, Warszawa 2016 r.

3. J. Justyński, Instytucje i porządek prawny Unii Europejskiej, Toruń 2003, str. 88106.

4. J. Niesiołowski, A. Mikołajczyk, Zagadnień wykładnii prawa europejskiego, Zakamycze 2005 r., str. 206207.

5. Na temat rodzajów funduszy Unijnych, Barbara Sorychta-Wojsczyk, Anna Musioł-Urbańczyk,
https://www. google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjug--kx-X-AhWKlIsKHdt4CQYQFnoECAoQAQ&url=https%3A%2F%2Frepozytorium.uwb.edu.pl%2Fjspui%2Fbitstream%2F11320%2F3740%2F1%2F07_Magdalena%2520WOJARSKA.pdf&usg=AOvVaw39oclxve53uVUuTVImTR1V

6. Na temat roli funduszy unijnych na badania naukowe i innowacyjne, Andrzej Jaki, Tomasz Rojek Rola funduszy europejskich w kreowaniu rozwoju i innowacyjności regionów w Polsce Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 52/2, 5370, 2018 r.

7. Zagadnienie suwerenności państw związane z przynależnością państwa w UE, omawia w swoim artykule Stanisław Konopacki, https://journalse.com/pliki/pw/3-2008_Konopacki.pdf

8. Matthias Herdegen, Prawo europejskie Warszawa 2004 r., str. 161 i następne

9. A. Bobrowska, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, Colloquium Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Kwartalnik 2/2013, str. 4961.

10. Porównaj na temat tożsamości narodowej J. Mizgalski, Studia politologiczne vol. 17, 2010 r.

<< Back

  G Analytics