UA EN

Osokin A. L.

The scientific-practical Law Journal
Almanac of Law Volume 14 (2023), 488- 493 p.

DOI: 10.33663/2524-017X-2023-14-488-493

Osokin A. L. Application of the principle of freedom of contract to the settlement of contracts in the field of inheritance according to the Central Committee of the Ukrainian SSR (1922).

The possibility of applying contracts to the settlement of relations in the field of inheritance is poorly studied and requires detailed scientific development. Therefore, as a result, the application of the principle of freedom of contract, as one of the most fundamental principles of the regulation of contractual relations, to contracts in the field of inheritance, as well as the limits of its application - due to the lack of fundamental research in this area, is subject to detailed study from the moment of its emergence, development and functioning in the present time. 

The article, based on the analysis of the legislation, taking into account the available scientific research, studies the possibility and limits of the application of the principle of freedom of contract and the possibility of applying contractual constructions, not defined by civil law, to the settlement of inheritance relations at the stage of the birth of Ukrainian civil law according to the Civil Code of the Ukrainian SSR (1922). The author analyzes both the general norms of the Central Committee of the Ukrainian SSR (1922), which were applied to the regulation of contractual relations, and the special ones that regulated inheritance relations, with the aim of identifying in them the signs of the principle of freedom of contract, systematizing these signs and studying the possibility of their use. 

Key words: principle, freedom of contract, inheritance, inheritance, heirs, contracts in inheritance, will, creditors of the testator, opening of inheritance, civil code.

References

1. Zaika Yu. O. Spadkove pravo Ukrainy: navch. posib. Kyiv: Istyna, 2006. 216 s.

2. Zaika Yu. O. Spadkove pravo v Ukraini: stanovlennia i rozvy tok: monohrafiia. 2-he vyd. Kyiv: KNT, 2007. 288 s

3. Kukhariev O. Ie. Zahalna kharakterystyka dohovoriv u sferi spadkovoho prava. URL: http://dspace.univd.edu. ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/3021/zagal_na_harakteristika_dogovoriv_u_sfer.pdf (data zvernennia: 05.05.2022).

4. Kukhariev O. Ie. Teoretychni ta praktychni problemy dyspozytyvnosti u spadkovomu pravi: monohrafiia. Kyiv: Alerta, 2019. 498 s.

5. Orlov I. P., Kukhariev O. Ie. Pravochyny v sferi spadkovoho prava: monohrafiia. Kyiv: Alerta, 2012. 270 s.

6. Pechenyi O. P. Svoboda dohovora v nasledstvennom prave. Svoboda dohovora: Sbornyk statei / ruk. avt. kol. y otv. red. dokt. yuryd. nauk M. A. Rozhkova. Moskva: Statut, 2016. S. 455465.

7. Pechenyi O. P. Spadkove pravo. Kharkiv: Faktor, 2012. 368 s.

8. Rasko Yu. O. Transformatsiia pryntsypu svobody dohovoru u protsesi istorychnoho rozvytku. URL: https:// visnyk-juris-uzhnu.com/wp-content/uploads/2022/03/25-1.pdf (data zvernennia: 01.04.2023)

9. Kharkovskaia tsyvylystycheskaia shkola: hrany nasledstvennoho prava: monohrafyia hrazhdanskoho prava / Y. V Spasybo-Fateeva, O. P. Pechenyi, V. Y. Krat, y dr.; pod red. Y. V. Spasybo-Fateevoi. Kharkiv: Pravo, 2016. 606 s.

10. Tsyvilnyi Kodeks URSR 1922 roku. URL: https://yurist-online.org/laws/codes/ex/civilnyi_kodeks_usrr_1922. pdf (data zvernennia: 02.04.2023)

11. Tsyvilnyi Kodeks URSR (1963). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1540-06 (data zvernennia: 10.04.2023)

12. Tsyvilnyi Kodeks Ukrainy (2003). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15 (data zvernennia: 03.04.2023)

<< Back

  G Analytics