UA EN

Skrypniuk O. V., Bohiv Ya. S.

The scientific-practical Law Journal
Almanac of Law Volume 14 (2023), 11-19 p.

DOI: 10.33663/2524-017X-2023-14-11-19

Skrypniuk O. V., Bohiv Ya. S. Ukrainian unitary state: principles of territorial organization, characteristics, specificity of decentralization

The article examines the problem of the unitary state. A key place is occupied by the principles of the territorial system of Ukraine, in particular, peoples rule, publicity, legality, equality of administrative and territorial units, stability, systematicity, compliance with the norms of international law. In the conditions of reforming the territorial system of Ukraine, the objects and phenomena of a territorial nature, the content of the system-forming connections between them undergo qualitative changes. The foundations of the territorial organization of unitary Ukraine are enshrined in the Constitution of Ukraine, in particular, in its article 132. The Basic Law of Ukraine defines that the territorial organization of the state is based on the principles of unity, integrity of the state territory, a combination of centralization and decentralization in the exercise of state power, balanced socio-economic development of regions, considering their historical, economic, ecological, geographical, demographic characteristics, ethnic and cultural traditions.

The fundamental principles of the territorial system of Ukraine include: the principle of unitarism, the principle of the inviolability of the territories of Ukraine, the principle of guaranteed territorial integrity and state sovereignty. The article pays special attention to the characteristic features of a unitary state: territorial supremacy, a system of legitimate state authorities, a single constitutional and legal system, a single citizenship, a single and indivisible economic space, a single credit and monetary system and financial policy, national state symbols, national armed forces and law enforcement system, absolute international legal personality. It is emphasized that the formation of a type of unitary state is influenced by the order of formation of administrative and territorial units. The unitary state system of Ukraine is the main underlying principle of the constitutional system of the state. Unitarianism is of great importance and role in the civilizational development of Ukraine. The Constitution of Ukraine declares a combination of centralization and decentralization in the territorial organization of the state. Since 2014, the functioning of public power in Ukraine has been moving away from centralization with an emphasis on decentralization, which is characteristic of the decentralized model of public power. This decentralization should be based on the strengthening of the constitutional and legal status of local self-government. In the unitary state model, the power distribution mechanism works in a special mode characteristic of it, forming a balance of power.

Key words: Ukraine, unitary state, principles of territorial organization, signs of a unitary state, democracy, local self-government, decentralization.

References

1. Zahalna teoriia derzhavy i prava: Pidruchnyk dlia studentiv yurydychnykh vyshchykh navchalnykh zakladiv / M. V. Tsvik, O. V. Petryshyn, L. V. Avramenko ta in.; Za red. d-ra yuryd. nauk, prof., akad. APrN Ukrainy M. V. Tsvika, d-ra yuryd. nauk, prof., akad. APrN Ukrainy O. V. Petryshyna. Kharkiv: Pravo, 2009. 584 s.

2 . Batanov O. V. Unitaryzm yak politychnyi ta pravovyi fenomen: vitchyznianyi ta zarubizhnyi dosvid. Visnyk DonNU imeni Vasylia Stusa. Ser.: Politychni nauky. 2019. 4. S. 2025.

3.Hrechko O. O. Systema pryntsypiv terytorialnoho ustroiu Ukrainy: problemy teorii ta zakonodavchoho zakriplennia. URL: https://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/2049/1/Grechko_208.pdf

4. Ishchenko, O. P. Pryntsypy administratyvno-terytorialnoho ustroiu Ukrainy. Pravo Ukrainy. 2011. 4. S. 238244; Hetman A. B. Pryntsypy administratyvno-terytorialnoho ustroiu Ukrainy. Univ. nauk. zap. 2008. 3. S. 4954.

5. Konstytutsiia Ukrainy. Kyiv, 2016. S. 53.

6. Tam samo.

7. Dolmatov Y. V. Pryntsyp pravovoho rehulyrovanyia hosudarstvennoi terrytoryy v Ukrayne / Za zah. red. Yu. M. Oborotova. Aktualni problemy teorii ta istorii prav liudyny, prava i derzhavy: materialy mizhnar. nauk. konf. molodykh naukovtsiv, aspirantiv i studentiv, prysviachenoi pamiati vydatnykh vchenykh-iurystiv P. O. Nedbaila, O. V. Surilova, V. V. Kopieichykova (Odesa, 2122 lyst. 2008 r.). Odesa: Feniks, 2008. S. 343346.

8. Hrechko O. O. Systema pryntsypiv terytorialnoho ustroiu Ukrainy: problemy teorii ta zakonodavchoho zakriplennia. URL: https://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/2049/1/Grechko_208.pdf

9. Tam samo.

10. Konstytutsiia Ukrainy vid 28.06.1996 r. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 1996. 30. St. 141.

11. Sydorenko O. O. Rozvytok unitarnykh vidnosyn v Ukraini yak odna z umov formuvannia suchasnoi pravovoi systemy. Problemy zakonnosti. 2017. Vyp. 139. S. 819.

12. Yavir V. A. Ukraina unitarna: analiz tsyvilizatsiinoho vyboru formy derzhavnoho ustroiu. Naukovyi zhurnal Politykus. 2020. Vyp. 5. S. 166171.

13. Pliasov V. Bazhanyi terytorialnyi ustrii Ukrainy yak zaporuka suspilnoho konsensusu. Visnyk LNU imeni Tarasa Shevchenka Zhyttievi svity skhodu i zakhodu Ukrainy. DZ Luhanskyi natsionalnyi universytet imeni Tarasa Shevchenka. 2015. 10 (293) cherven. S. 129145.

14. Detsentralizatsiia publichnoi vlady: dosvid yevropeiskykh krain ta perspektyvy Ukrainy / Boryslavska O. M., Zaverukha I. B., Shkolyk A. M. ta in.; Tsentr polityko-pravovykh reform. Kyiv: Moskalenko O. M., 2012. 212 s.

15. Remeniak O. V. Mizh tsentralizmom i federalizatsiieiu. Avstriiska model detsentralizatsii publichnoi vlady. Visnyk Natsionalnoho universytetu Lvivska politekhnika. Seriia: Yurydychni nauky. 2016. 855 (5). S. 361366.

16. Paneiko Yu. Teoretychni osnovy samovriaduvannia. Lviv: Litopys, 2002. 196 c.

17. Remeniak O. Detsentralyzatsyia publychnoi vlasty v ukraynskoi pravovoi msly noveisheho vremeny. Legea si Viata. 2017. 11. Ch. 2. S. 134137.

18. Remeniak O. V. Do pytannia detsentralizatsii ta federalizatsii v Ukraini. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. 2017. 47. S. 4751.

19. Remeniak O. V. Perspektyvy reformy detsentralizatsii publichnoi vlady v Ukraini kriz pryzmu derzhavotvorchoi praktyky: teoretyko-pravovyi aspekt. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. 2018. 4. S. 3439.

20. Mishchuk V. V. Vydy unitarnykh derzhav: problemy klasyfikatsii. Chasopys Kyivskoho universytetu prava. 2010. 3. S. 4852.

21. Remeniak O. V. Detsentralizatsiia publichnoi vlady v pravovii teorii ta derzhavotvorchii praktytsi. Aktualni problemy rozvytku osvity i nauky v umovakh hlobalizatsii: zbirnyk materialiv Vseukrainskoi naukovoi konferentsii (m. Dnipro, 2829 zhovtnia 2016 r.). Dnipro: Roial Prynt, 2016. S. 140141.

22. Remeniak O. V. Reforma mistsevoho samovriaduvannia yak forma detsentralizatsii publichnoi vlady. Ukraina v humanitarnykh i sotsialno-ekonomichnykh vymirakh: zbirnyk materialiv Vseukrainskoi naukovoi konferentsii (m. Dnipro, 2425 bereznia 2017 r.). Dnipro: SPD Okhotnik. 2017. S. 205206.

<< Back

  G Analytics