UA EN

Tarakhonych T. I.

The scientific-practical Law Journal
Almanac of Law Volume 14 (2023), 361- 365 p.

DOI: 10.33663/2524-017X-2023-14-361-365

Tarakhonych T. I. Legislative Process: Essential Characteristics, Influencing Factors.

In this paper, the author analyzes various approaches to understanding the legislative process, its interrelation with related categories such as lawmaking and legislative processes. 

It is emphasized that the use of the term legislative process indicates the presence of an intellectual component in the corresponding subjects activities, while referring to the lawmaking process gives preference to the official and governmental aspect of this process. 

The peculiarities of the legislative process are identified, namely: it is a type of lawmaking activity, characterized by a phased implementation, closely linked to legal reality, exhibiting a systematic and structured nature, indicating its classification as a social system, having functional orientation and being based on certain principles, with a characteristic composition of subjects aimed at the adoption, modification, suspension, or repeal of relevant legal norms.

It is emphasized that the legislative process is a specific type of lawmaking activity carried out by certain subjects, characterized by phased implementation, functionality, and aimed at the adoption, modification, suspension, or repeal of relevant legal norms. 

The author highlights that among the essential characteristics of the legislative process, ensuring its effectiveness holds significant importance. 

The factors for improving the quality and effectiveness of legislative activities are identified and characterized, including attention to general social, organizational, and legal factors. 

Key words: lawmaking, legislative process, lawmaking process, influencing factors, effectiveness of the legislative process, optimization of the legislative process, factors that influence the formation of the lawmaking process.

References

1. Plavych V. P. Fenomen normotvorchosti ta yoho spivvidnoshennia iz sumizhnymy katehoriiamy: pravotvorchist, zakonotvorchist, pravotvorchyi ta zakonotvorchyi protsesy. Derzhava i pravo: Zbirnyk naukovykh prats. Yurydychni i politychni nauky. Vyp. 62. Kyiv: In-t derzhavy i prava imeni V. M. Koretskoho NAN Ukrainy, 2013. S. 1114.

2. Yushchyk O. I. Upravlinnia zakonodavchym protsesom-systemnyi kompleksnyi pidkhid. Biuleten Ministerstva yustytsii Ukrainy. 12 (38). 2004. S. 1626.

3. Yushchyk O. I., Tepliuk M. O. Zakonotvorchist: do problemy kilkisnoi otsinky. Pravova derzhava. Vyp. 22. Kyiv: In-t derzhavy i prava imeni V. M. Koretskoho NAN Ukrainy, 2011. S. 1521.

4. Onishchenko N. M. Efektyvnist ta yakist zakonodavstva u fokusi vidbudovy Ukrainy. Almanakh prava. Aktualni problemy pravovoho rozvytku v umovakh viy̆ny ta pisliavoiennoï vidbudovy derzhavy. Vypusk 13. Kyïv: Instytut derzhavy i prava imeni V. M. Koretskoho NAN Ukraïny, 2022. S. 2527.

5. Plavych V. P. Fenomen normotvorchosti ta yoho spivvidnoshennia iz sumizhnymy katehoriiamy: pravotvorchist, zakonotvorchist, pravotvorchyi ta zakonotvorchyi protsesy. Derzhava i pravo: Zbirnyk naukovykh prats. Yurydychni i politychni nauky. Vyp. 62. Kyiv: In-t derzhavy i prava imeni V. M. Koretskoho NAN Ukrainy, 2013. S. 1114.

6. Zakonotvorcha diialnist: slovnyk terminiv i poniat / za red. akad. NAN Ukrainy V. M. Lytvyna. Kyiv: Parlamentske vyd-vo, 2004. 334 s. 

7. Shemshuchenko Yu. S. Zakonodavchyi protses. Velykyi entsyklopedychnyi yurydychnyi / Za red. akad. NAN Ukrainy Yu. S. Shemshuchenka. 2-e vyd., pererob. i dopovn. Kyiv: Vyd-vo Iurydychna dumka, 2012. S. 291. 

8. Zahalna teoriia prava. Normatyvnyi kurs: pidruchnyk dlia stud.-yurystiv / Kol. avt.; za red. doktora yuryd. nauk, prof. S. V. Bobrovnyk. Kyiv: Yurinkom Inter, 2021. 596 s. 

9. Kelman M. S., Murashyn O. H. Zahalna teoriia derzhavy i prava: Pidruchnyk. Kyiv: Kondor, 2006. 477 s.

10. Ohanisian M. S., Kovtun Yu. Ye. Kontsept optymizatsiia v polityko-upravlinskomu dyskursi. Teoriia ta praktyka derzhavnoho upravlinnia. 2019. Vyp. 3. S. 4453. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Tpdu_2019_3_7 

11. Yushchyk O. I., Tepliuk M. O. Zakonotvorchist: do problemy kilkisnoi otsinky. Pravova derzhava. Vyp. 22. Kyiv: In-t derzhavy i prava imeni V. M. Koretskoho NAN Ukrainy, 2011. S. 1521. 

12. Onishchenko N. M. Efektyvnist ta yakist zakonodavstva u fokusi vidbudovy Ukrainy. Almanakh prava. Aktualni problemy pravovoho rozvytku v umovakh viy̆ny ta pisliavoiennoï vidbudovy derzhavy. Vypusk 13. Kyïv: Instytut derzhavy i prava imeni V. M. Koretskoho NAN Ukraïny, 2022. S. 2527. 

13. Ryndiuk V. I. Udoskonalennia zakonodavstva: poniattia, formy. Pravova derzhava. Vyp. 22. Kyiv: In-t derzhavy i prava imeni V. M. Koretskoho NAN Ukrainy, 2011. S. 191198.

<< Back

  G Analytics