UA EN

Ternavska V. .

The scientific-practical Law Journal
Almanac of Law Volume 14 (2023), 377- 382 p.

DOI: 10.33663/2524-017X-2023-14-377-382

Ternavska V. . Legal acts in the theory of constitutional and legal policy.

The quality of legal life can be considered as the main criterion for the effectiveness of legal policy. Legal acts are the main form of manifestation of legal life. Today, the theory of legal acts in all its aspects does not lose its theoretical and practical significance. There studied legal acts-documents in the aspect of instrumental theory of constitutional and legal policy, which are the means of forming and implementing the constitutional and legal policy. 

The main provisions of the theory of legal acts are analyzed in the article: the notion and nature of legal acts, their ratio with closely-related concepts; the notion of legal acts system, interaction within the integral complex of doctrinal legal, political-legal, normative legal, law-enforcing, legal-interpretative acts; theoretical and practical significance of the problem. Thus, normative legal acts are the main legal means of forming the legal policy of the state, since they contain legal norms that have a general effect nature, a certain legal force and their implementation is ensured by a system of state guarantees, including means of state coercion. At the same time, the doctrinal legal acts (concepts, strategies, doctrines) and political-legal acts (resolutions, declarations, appeals, statements) are exactly the most important means for the forming the constitutional and legal policy, because the formers are scientifically grounded and encourage the adoption of normative legal acts, and others determine the vectors of development of national constitutional legislation and stipulate the content of normative legal acts and normative legal agreements. The normative legal agreement is a new, somewhat unconventional legal instrument for regulating social relations in the sphere of public law in Ukraine, but which is gradually gaining more importance in the conditions of decentralization of legal regulation that significantly contributes to the development of civil society. Law-enforcement acts, despite their individual and personalized nature, play an important role in the mechanism of implementation of constitutional and legal policy because they are indicators of the quality of legal policy. Legal interpretative acts as a result of normative delegated and doctrinal interpretation play a leading role in the process of implementing the constitutional and legal policy, because they contribute not only to the adequate embodiment of its provisions in life, but also to the formation of the appropriate legal interpretative policy.

It is concluded that there needed a systematic approach to the study of the nature of legal acts as legal means of forming and implementing the constitutional and legal policy as a strategic direction of the states legal policy, as well as the normative definition of the concept and system of legal acts in a special law.

Key words: constitutional and legal policy, legal means, legal act, system of legal acts.

References

1. Slovnyk ukrainskoi movy: u 20 t. / NAN Ukrainy, Ukr. mov.-inform. fond; holov. nauk. red. V. M. Rusanivskyi. T. 1: A-B / uklad.: L. L. Shevchenko ta in. Kyiv: Naukova dumka, 2010. 912 s. 

2. Kotiuk V. O. Teoriia prava: Kurs lektsii: Navch. posibnyk dlia yuryd. fak. vuziv. Kyiv: Venturi, 1996. 208 s. 

3. Luts L. A. Teoriia pravovykh aktiv: vymoha chasu. Pravo i suspilstvo. 2018. 5. S. 1421. 4. Husarov S. Konstytutsiia i problemy pravovoi polityky. Viche. 2011. 21. S. 1214. 

5. Pro Kontseptsiiu sudovo-pravovoi reformy v Ukraini: Postanova Verkhovnoi Rady Ukrainy vid 28.04.1992 r. 2296-XII. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 1992. 30. 

6. Kharchenko N. P. Stratehichni pravovi akty Ukrainy: pliuralizm naukovykh pidkhodiv. Prykarpatskyi yurydychnyi visnyk. 2019. Vypusk 4 (29). Tom 1. S. 4851. 

7. Ternavska V. M. Doktrynalni dokumenty ta doktrynalni pravovi akty: teoretyko-metodolohichnyi analiz zmistu ta spivvidnoshennia poniat. Almanakh prava. 2020. Vypusk 11. S. 245250. 

8. Zahalna teoriia derzhavy i prava: (osnovni poniattia, katehorii, prav. konstruktsii ta nauk. kontseptsii): navch. posib. / Za red. O. V. Zaichuka, N. M. Onishchenko. Kyiv: Yurinkom Inter, 2008. 400 s. 

9. Pro pravotvorchu diialnist: proekt Zakonu vid 25.06.2021 r. 5707. URL : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/ zweb2/webproc4_1?pf3511=72355 

10. Yushchyk O. I. Poniattia i systematyka dzherel konstytutsiinoho prava Ukrainy. Dzherela konstytutsiinoho prava / Yu. S. Shemshuchenko, N. M. Parkhomenko, O. V. Skrypniuk, O. I. Yushchyk, V. M. Shapoval [ta in.]. Kyiv: Naukova dumka, 2010. 711 s. 

11. Selivanov A. Polityka i pravo v rishenniakh Verkhovnoi Rady Ukrainy ta konstytutsiina vidpovidalnist posadovykh osib. Pravo Ukrainy. 2005. 3. S. 48. 

12. Kosovych V. M. Udoskonalennia normatyvno-pravovykh aktiv Ukrainy: tekhniko-tekhnolohichni aspekty: monohrafiia. Lviv: Lvivskyi natsionalnyi universytet imeni Ivana Franka, 2015. 568 s. 

13. Bohachova L. L. Normatyvno-pravovyi dohovir yak dzherelo natsionalnoho ta yevropeiskoho prava. Pravo i suspilstvo. 2015. 6-2. S. 813. 

14. Krusian A R. Konstytutsiini osnovy pobudovy hromadianskoho suspilstva. Hromadianske suspilstvo v Ukraini: suchasnyi stan, vyklyky, stratehiia modernizatsii: monohrafiia: U 2t. / za zah. red. akad. NAN Ukrainy Yu. S. Shemshuchenka ta akad. NAPrN Ukrainy O. V. Skrypniuka. Kyiv: Vyd-vo Iurydychna dumka, 2018. T. 1. 676 s. 

15. Bobrovnyk S. V. Pravozastosovni akty: pryroda, sutnist ta mistse v systemi zakonodavstva. Pravova derzhava. Kyiv, 2019. Vyp. 30. S. 3543. 

16. Hryn O. D. Do pytannia pro efektyvnist pravozastosovnykh aktiv. Mytna sprava. Odesa, 2015. 2 (2.2). S. 6471. 

17. Nedbailo P. E. Prymenenye sovetskykh pravovkh norm. Moskva: Yurydycheskaia lyteratura, 1960. 

18. Archie Zariski. Legal Literacy: An Introduction to Legal Studies. Athabasca University Press. 2014. 220 p. 

19. Ternavska V. M. Interpretatsiia prava yak forma realizatsii konstytutsiino-pravovoi polityky. Almanakh prava. 2021. Vypusk 12. S. 323328. 

20. Kadykalo O. I. Ofitsiine tlumachennia norm konstytutsii i zakoniv konstytutsiinymy sudamy (na prykladi Ukrainy ta krain SND): avtoref. dys. kand. yuryd. nauk: 12.00.02. Kyiv, 2010. 20 s.

<< Back

  G Analytics